Phoneme

Example

Index

IPA

LHP

Kirshenbaum

Word

IPA

LHP

Kirshenbaum

23

ɑ

A

A

c(a)r

ˈkɑr

'kAr

'kAr

24

e

e

e

b(ai)t

ˈbeʈ

'bet+

'bet<rfx>

25

ɛ

E

E

b(e)d

ˈbɛɖ

'bEd+

'bEd<rfx>

27

i

i

i

b(ea)t

ˈbiʈ

'bit+

'bit<rfx>

38

ɪ

I

I

b(i)t

ˈbɪʈ

'bIt+

'bIt<rfx>

30

o

o

o

sh(ow)

ˈʃo

'So

'So

31

ɔ

O

O

b(ough)t

ˈbɔʈ

'bOt+

'bOt<rfx>

32

u

u

u

b(oo)t

ˈbuʈ

'but+

'but<rfx>

26

ə

$

@

(a)bout

ə.ˈba͡ʊʈ

$.'ba&Ut+

@.'ba&Ut<rfx>

39

æ

@

&

m(a)p

ˈmæp

'm@p

'm&p

64

ɒ

A+

A<rnd>

p(o)t

ˈpɒʈ

'pA+t+

'pA<rnd>t<rfx>

40

ʌ

^

V

b(u)t

ˈbʌʈ

'b^t+

'bVt<rfx>

41

ʊ

U

U

b(oo)k

ˈbʊk

'bUk

'bUk

42

ɜ

E0

V<ctl>

t(u)rn

ˈʈɜrn

't+E0rn

't<rfx>V<ctl>rn

44

ɔ͡ɪ

O&I

O&I

b(oy)

ˈbɔ͡ɪ

'bO&I

'bO&I

45

a͡ɪ

a&I

a&I

b(uy)

ˈba͡ɪ

'ba&I

'ba&I

46

a͡ʊ

a&U

a&U

d(ow)n

ˈɖa͡ʊn

'd+a&Un

'd<rfx>a&Un

19

j

j

j

(y)ou

ˈju

'ju

'ju

20

w

w

w

(w)ay

ˈwe

'we

'we

68

r

r

r

(r)ide

ˈra͡ɪɖ

'ra&Id+

'ra&Id<rfx>

11

p

p

p

(p)an

ˈpæn

'p@n

'p&n

1

b

b

b

(b)oy

ˈbɔ͡ɪ

'bO&I

'bO&I

5

k

k

k

(c)an

ˈkæn

'k@n

'k&n

4

g

g

g

(g)ot

ˈgɒʈ

'gA+t+

'gA<rnd>t<rfx>

3

f

f

f

(f)ine

ˈfa͡ɪn

'fa&In

'fa&In

13

s

s

s

(s)in

ˈsɪn

'sIn

'sIn

17

z

z

z

(z)one

ˈzon

'zon

'zon

14

ʃ

S

S

(sh)ine

ˈʃa͡ɪn

'Sa&In

'Sa&In

18

ʒ

Z

Z

vi(s)ion

ˈʋɪ.ʒən

'VI.Z$n

'r<lbd>I.Z@n

48

h

h

h

(h)ead

ˈhɛɖ

'hEd+

'hEd<rfx>

7

m

m

m

(m)y

ˈma͡ɪ

'ma&I

'ma&I

8

n

n

n

(n)o

ˈno

'no

'no

9

ŋ

nK

N

so(ng)

ˈsɒŋ

'sA+nK

'sA<rnd>N

6

l

l

l

(l)et

ˈlɛʈ

'lEt+

'lEt<rfx>

69

ʈ

t+

t<rfx>

(t)an

ˈʈæn

't+@n

't<rfx>&n

70

ɖ

d+

d<rfx>

(d)ay

ˈɖe

'd+e

'd<rfx>e

71

d%{

d<asp>

(th)at

ˈdʰæʈ

'd%{@t+

'd<asp>&t<rfx>

72

ʋ

V

r<lbd>

(v)ine

ˈʋa͡ɪn

'Va&In

'r<lbd>a&In

73

t%{

t<asp>

(th)in

ˈtʰɪn

't%{In

't<asp>In

56

t͡ʃ

t&S

t&S

(ch)urch

ˈt͡ʃɜrt͡ʃ

't&SE0rt&S

't&SV<ctl>rt&S

57

d͡ʒ

d&Z

d&Z

(j)ungle

ˈd͡ʒʌŋ.gəl

'd&Z^nK.g$l

'd&ZVN.g@l

100

.

.

.

Syllable break

101

ˈ

'

'

primary stress

102

ˌ

'2

'2

secondary stress